سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

نه آتش را بود گرمی، نه آهن را بود قوت

نه دریا را بود رادی، نه گردون را بود بالاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - نه آتش را بود گرمی، نه آهن را بود قوت

ki Hja vh f,n 'vld، ki Hik vh f,n r,j

ki nvdh vh f,n vhnd، ki 'vn,k vh f,n fhghتعداد ابیات منتشر شده : 364441