سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

دایم این حشمت و این سایه همی بادبجای

وندر این خانه همی بادا این دولت و فرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - دایم این حشمت و این سایه همی بادبجای

nhdl hdk palj , hdk shdi ild fhnf[hd

,knv hdk ohki ild fhnh hdk n,gj , tv

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474612