سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

اگر که دور شد از آفتاب ماه رواست

ز دور گشتن او تازه گشت ماه عربآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - اگر که دور شد از آفتاب ماه رواست

h'v ;i n,v an hc Htjhf lhi v,hsj

c n,v 'ajk h, jhci 'aj lhi uvf

تعداد ابیات منتشر شده : 466260