سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

بنشاط و طرب این روز بسر باید برد

خواجه سید داند برد این روز بسرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - بنشاط و طرب این روز بسر باید برد

fkahx , xvf hdk v,c fsv fhdn fvn

o,h[i sdn nhkn fvn hdk v,c fsvتعداد ابیات منتشر شده : 373712