سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

مخالفان چو کلنگند و او چو باز سپید

شکار باز بود، ورچه مه ز باز، کلنگآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - مخالفان چو کلنگند و او چو باز سپید

lohgthk ], ;gk'kn , h, ], fhc s\dn

a;hv fhc f,n، ,v]i li c fhc، ;gk'

تعداد ابیات منتشر شده : 466260