سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

ز دشت و بستان چون بازگشت روز شکار

بنیک روز وبفرخ زمان و میمون فالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - ز دشت و بستان چون بازگشت روز شکار

c naj , fsjhk ],k fhc'aj v,c a;hv

fkd; v,c ,ftvo clhk , ldl,k thg


 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511