سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

تا بود شادی جایی که بود زاری زیر

تا بود رامش جایی که بود ناله بمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - تا بود شادی جایی که بود زاری زیر

jh f,n ahnd [hdd ;i f,n chvd cdv

jh f,n vhla [hdd ;i f,n khgi fl


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586