سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

نه با یعقوبیان دولت نه با مأمونیان نعمت

نه با چیپالیان قوت نه با سامانیان سامانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - نه با یعقوبیان دولت نه با مأمونیان نعمت

ki fh dur,fdhk n,gj ki fh lأl,kdhk kulj

ki fh ]d\hgdhk r,j ki fh shlhkdhk shlhkتعداد ابیات منتشر شده : 285754