سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

مسکن تو گر بهشت باشد نشگفت

زانکه ملک را بهشت باد معدنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - مسکن تو گر بهشت باشد نشگفت

ls;k j, 'v fiaj fhan ka'tj

chk;i lg; vh fiaj fhn lunk

تعداد ابیات منتشر شده : 466260