سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

شادمان باد و یافته ز خدای

هر چه او را مرداد و کام و هواستآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59285