سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

شادمان باد و یافته ز خدای

هر چه او را مرداد و کام و هواستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - شادمان باد و یافته ز خدای

ahnlhk fhn , dhtji c onhd

iv ]i h, vh lvnhn , ;hl , i,hsjتعداد ابیات منتشر شده : 249953