سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

ضعفا را بهمه حالی یارست و، خدای

یار آنست بهر وقت که یار ضعفاستآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59300