سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

ضعفا را بهمه حالی یارست و، خدای

یار آنست بهر وقت که یار ضعفاستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - ضعفا را بهمه حالی یارست و، خدای

quth vh fili phgd dhvsj ,، onhd

dhv Hksj fiv ,rj ;i dhv quthsjتعداد ابیات منتشر شده : 251642