سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

گر به مردی مراد یا بدکس

تو رسیدی به ملک نوشروانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - گر به مردی مراد یا بدکس

'v fi lvnd lvhn dh fn;s

j, vsdnd fi lg; k,av,hkتعداد ابیات منتشر شده : 206498