سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

روز کوشش سر پیکانش بود دیده شکاف

روز بخشش فک او بدره بود زرافشانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - روز کوشش سر پیکانش بود دیده شکاف

v,c ;,aa sv \d;hka f,n ndni a;ht

v,c foaa t; h, fnvi f,n cvhtahkتعداد ابیات منتشر شده : 373712