سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

چنو جواد ندیده ست روز بزم زمان

چنو سوار ندیده ست روز رزم زمینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - چنو جواد ندیده ست روز بزم زمان

]k, [,hn kndni sj v,c fcl clhk

]k, s,hv kndni sj v,c vcl cldkتعداد ابیات منتشر شده : 380525