سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

سال تو فر خجسته و ایام تو سعید

عمر تو بیکرانه وعز تو جاودانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - سال تو فر خجسته و ایام تو سعید

shg j, tv o[sji , hdhl j, sudn

ulv j, fd;vhki ,uc j, [h,nhkتعداد ابیات منتشر شده : 285767