سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

سخن آن خوبتر باشد که اندر مدح او باشد

گل آن بوینده تر باشد که اندر بوستان باشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - سخن آن خوبتر باشد که اندر مدح او باشد

sok Hk o,fjv fhan ;i hknv lnp h, fhan

'g Hk f,dkni jv fhan ;i hknv f,sjhk fhan

تعداد ابیات منتشر شده : 509640