سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

باز عدوی تو بهراسد ز کبک تو

کوه مخالف تو، نسنجد به کاه توآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - باز عدوی تو بهراسد ز کبک تو

fhc un,d j, fivhsn c ;f; j,

;,i lohgt j,، ksk[n fi ;hi j,


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727