سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

به همت و به سخا و به هیبت و به سخن

به مردمی که چنوآفریده نیست الهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - به همت و به سخا و به هیبت و به سخن

fi ilj , fi soh , fi idfj , fi sok

fi lvnld ;i ]k,Htvdni kdsj hgi

تعداد ابیات منتشر شده : 510165