سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

به همت و به سخا و به هیبت و به سخن

به مردمی که چنوآفریده نیست الهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - به همت و به سخا و به هیبت و به سخن

fi ilj , fi soh , fi idfj , fi sok

fi lvnld ;i ]k,Htvdni kdsj hgi

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474657