سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

چون روز جنگ باشد جز پیل نفکنی

چون روز صید باشد جز شیر نشکریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - چون روز جنگ باشد جز پیل نفکنی

],k v,c [k' fhan [c \dg kt;kd

],k v,c wdn fhan [c adv ka;vd


 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511