سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

روز عطا هرکفی از آن توابریست

پس تو شب و روز در میان بخاریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - روز عطا هرکفی از آن توابریست

v,c uxh iv;td hc Hk j,hfvdsj

\s j, af , v,c nv ldhk fohvdتعداد ابیات منتشر شده : 380540