سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

من این روز را داشتم چشم وزین غم

نبوده ست با روز من روشناییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - من این روز را داشتم چشم وزین غم

lk hdk v,c vh nhajl ]al ,cdk yl

kf,ni sj fh v,c lk v,akhddتعداد ابیات منتشر شده : 380525