سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

وانکه دو تا باشد با تو به دل

تا دل فرزندان با او دو تاستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - وانکه دو تا باشد با تو به دل

,hk;i n, jh fhan fh j, fi ng

jh ng tvcknhk fh h, n, jhsj


 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331658