سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

زان رخ چنم امروز گل و لالهٔ سیراب

زان ساده زنخدان، سمن تازه و نسرینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - زان رخ چنم امروز گل و لالهٔ سیراب

chk vo ]kl hlv,c 'g , ghgiٔ sdvhf

chk shni ckonhk، slk jhci , ksvdkتعداد ابیات منتشر شده : 327396