سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

از پی تهنیت روز نو آمد بر شاه

سدهٔ فرخ روز دهم بهمن ماهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - از پی تهنیت روز نو آمد بر شاه

hc \d jikdj v,c k, Hln fv ahi

sniٔ tvo v,c nil filk lhiتعداد ابیات منتشر شده : 380496