سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

جدایی همی جویی ازمن ولیکن

ترا گر بشاید مرا می نشایدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - جدایی همی جویی ازمن ولیکن

[nhdd ild [,dd hclk ,gd;k

jvh 'v fahdn lvh ld kahdn


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184