سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

چرا مهربانی نمایم کسی را

که پیوسته نامهربانی نمایدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - چرا مهربانی نمایم کسی را

]vh livfhkd klhdl ;sd vh

;i \d,sji khlivfhkd klhdn


 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی الف در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419