سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

چرا دل نهم بر دل جنگجویی

که دل زو همه درد و رنج آزمایدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - چرا دل نهم بر دل جنگجویی

]vh ng kil fv ng [k'[,dd

;i ng c, ili nvn , vk[ Hclhdn


 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442