سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

دشمن همی ز دشمن یک روز داد یابد

من زو همی نیابم چکنم مگر که زاریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - دشمن همی ز دشمن یک روز داد یابد

nalk ild c nalk d; v,c nhn dhfn

lk c, ild kdhfl ];kl l'v ;i chvd


 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630