سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

نگه کن بدین گنبد تیزگرد

که درمان ازویست و زویست دردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - نگه کن بدین گنبد تیزگرد

k'i ;k fndk 'kfn jdc'vn

;i nvlhk hc,dsj , c,dsj nvn

 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی ابمرغ سحر در سعدی
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سیم ساق در همه ی آثار
 • جستجوی روزگار در فردوسی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ناگهان پرده یعنی چه در حافظ
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508575