سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بران بارهٔ دژ نپرد عقاب

نبیند کسی آن بلندی بخوابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بران بارهٔ دژ نپرد عقاب

fvhk fhviٔ nV k\vn urhf

kfdkn ;sd Hk fgknd fo,hf

تعداد ابیات منتشر شده : 508170