سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

کنون آمدی با هزاران هزار

ز ترکان سوار از در کارزارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - کنون آمدی با هزاران هزار

;k,k Hlnd fh ichvhk ichv

c jv;hk s,hv hc nv ;hvchv

 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی مراد در حافظ
 • جستجوی خرابات در همه ی آثار
 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی هی عمر در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی شهرت در همه ی آثار
 • جستجوی غو تندر در قاآنی
 • جستجوی حیران در سعدی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507645