سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بکوشم بنیروی گنج و سپاه

بنیک اختر و گردش هور و ماهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بکوشم بنیروی گنج و سپاه

f;,al fkdv,d 'k[ , s\hi

fkd; hojv , 'vna i,v , lhi

تعداد ابیات منتشر شده : 507645