سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

برستم بفرمود پس شهریار

پیاده هرآنکس که بد نامدارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - برستم بفرمود پس شهریار

fvsjl ftvl,n \s aivdhv

\dhni ivHk;s ;i fn khlnhv

تعداد ابیات منتشر شده : 507645