سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

سوار و پیاده بهر سو گروه

بجنگ اندر آمد بکردار کوهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - سوار و پیاده بهر سو گروه

s,hv , \dhni fiv s, 'v,i

f[k' hknv Hln f;vnhv ;,i

تعداد ابیات منتشر شده : 507630