سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

چو افراسیاب آنچنان دید کار

چنان هول و برگشتن کارزارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - چو افراسیاب آنچنان دید کار

], htvhsdhf Hk]khk ndn ;hv

]khk i,g , fv'ajk ;hvchv

 • جستجوی برگ عیشی در سعدی
 • جستجوی نیش زبان در همه ی آثار
 • جستجوی مشاعره با ذ در همه ی آثار
 • جستجوی سرو در همه ی آثار
 • جستجوی پدر در سعدی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی چشم ها را باید شست در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی مشوش در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095