سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

نه پور و برادر نه بوم و نه بر

نه تاج و نه گنج و نه تخت و کمرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - نه پور و برادر نه بوم و نه بر

ki \,v , fvhnv ki f,l , ki fv

ki jh[ , ki 'k[ , ki joj , ;lv

تعداد ابیات منتشر شده : 508095