سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

همی گفت با دل پر از داغ و درد

که چرخ فلک خیره با من چه کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - همی گفت با دل پر از داغ و درد

ild 'tj fh ng \v hc nhy , nvn

;i ]vo tg; odvi fh lk ]i ;vn

تعداد ابیات منتشر شده : 508095