سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بدیده بدیدم همان روزگار

که آمد مرا کشتن و مرگ خوارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بدیده بدیدم همان روزگار

fndni fndnl ilhk v,c'hv

;i Hln lvh ;ajk , lv' o,hv

 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • جستجوی عشاق در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در فردوسی
 • جستجوی هوس باد بهارم در حافظ
 • جستجوی تخته نرد در خاقانی
 • جستجوی خون در اسدی توسی
 • جستجوی نماز در حافظ
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • جستجوی محسن در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050