سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

همی گفت کی بینمت نیز باز

ایاروز شادی و آرام و نازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - همی گفت کی بینمت نیز باز

ild 'tj ;d fdklj kdc fhc

hdhv,c ahnd , Hvhl , khc

تعداد ابیات منتشر شده : 508050