سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

وزان جایگه خیره شد ناپدید

تو گفتی چو مرغان همی بر پریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - وزان جایگه خیره شد ناپدید

,chk [hd'i odvi an kh\ndn

j, 'tjd ], lvyhk ild fv \vdn

تعداد ابیات منتشر شده : 508050