سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

که نیکیست اندر جهان یادگار

نماند بکس جاودان روزگارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - که نیکیست اندر جهان یادگار

;i kd;dsj hknv [ihk dhn'hv

klhkn f;s [h,nhk v,c'hv

تعداد ابیات منتشر شده : 508095