سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

پرستنده صد پیش هر دختری

ز یاقوت بر هر سری افسریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - پرستنده صد پیش هر دختری

\vsjkni wn \da iv nojvd

c dhr,j fv iv svd htsvd

تعداد ابیات منتشر شده : 508575