سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

همان پروریده بتان طراز

برین گونه بردند پیشش نمازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - همان پروریده بتان طراز

ilhk \v,vdni fjhk xvhc

fvdk ',ki fvnkn \daa klhc

تعداد ابیات منتشر شده : 508665