سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

همه گنج توران شما را دهم

بران گنج دادن سپاهی نهمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - همه گنج توران شما را دهم

ili 'k[ j,vhk alh vh nil

fvhk 'k[ nhnk s\hid kil

تعداد ابیات منتشر شده : 508620