سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بکوشید و خوبی بکار آورید

چو دیدند سرما بهار آوریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بکوشید و خوبی بکار آورید

f;,adn , o,fd f;hv H,vdn

], ndnkn svlh fihv H,vdn

 • جستجوی نژند در فردوسی
 • جستجوی میش در همه ی آثار
 • جستجوی خوبان در همه ی آثار
 • جستجوی برگ خزان در همه ی آثار
 • جستجوی حسن در همه ی آثار
 • جستجوی ریا در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی نامرد در اقبال لاهوری
 • جستجوی نژندی در فردوسی
 • جستجوی ایمان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508620