سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

گشاده شد آن گنگ افراسیاب

سر بخت او اندر آمد بخوابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - گشاده شد آن گنگ افراسیاب

'ahni an Hk 'k' htvhsdhf

sv foj h, hknv Hln fo,hf

تعداد ابیات منتشر شده : 509610