سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بیک رزمگاه از نبرده سران

سرافراز با گرزهای گرانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بیک رزمگاه از نبرده سران

fd; vcl'hi hc kfvni svhk

svhtvhc fh 'vcihd 'vhk

تعداد ابیات منتشر شده : 509640