سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

تو فرزندی و شاه ایران توی

برزم اندرون چنگ شیران تویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - تو فرزندی و شاه ایران توی

j, tvcknd , ahi hdvhk j,d

fvcl hknv,k ]k' advhk j,d

تعداد ابیات منتشر شده : 509490