سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

یکی رزمگاهی گزین دوردست

نه بر دامن مرد خسروپرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - یکی رزمگاهی گزین دوردست

d;d vcl'hid 'cdk n,vnsj

ki fv nhlk lvn osv,\vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 509490