سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

دگر آنک گوید که با لشکرم

مکن چنگ با دوده و کشورمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - دگر آنک گوید که با لشکرم

n'v Hk; ',dn ;i fh ga;vl

l;k ]k' fh n,ni , ;a,vl

 • جستجوی دزد در همه ی آثار
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی دگر مگوی حدیث از نعیم در همه ی آثار
 • جستجوی ساقی در حافظ
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی افتادگی در همه ی آثار
 • جستجوی مادر در سعدی
 • جستجوی مست در همه ی آثار
 • جستجوی گر زلف پریشانش در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510135